here are the ipv4 neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv4 bgp 1 sum
r1#show ipv4 bgp 1 sum
 |~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | as | learn | sent | ready | neighbor | uptime  |
 |----|-------|------|-------|----------|----------|
 | 2 | 2   | 4  | true | 2.2.2.2 | 00:00:13 |
 |____|_______|______|_______|__________|__________|
r1#
r1#
here are the ipv6 neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv6 bgp 1 sum
r1#show ipv6 bgp 1 sum
 |~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | as | learn | sent | ready | neighbor | uptime  |
 |----|-------|------|-------|----------|----------|
 | 2 | 2   | 4  | true | 4321::2 | 00:00:13 |
 |____|_______|______|_______|__________|__________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 bgp 1 evpn dat
r1#show ipv4 bgp 1 evpn dat
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | prefix          | hop   | metric   | aspath |
 |--------------------------|---------|------------|--------|
 | 200::58:145c:5b28#:: 1:1 | 2.2.2.1 | 0/0/0/0  |    |
 | 200::67:2b1e:6f7e#:: 1:1 | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 300::#2.2.2.2 1:1    | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 300::#2.2.2.1 1:1    | 2.2.2.1 | 0/0/0/0  |    |
 |__________________________|_________|____________|________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 bgp 1 evpn dat
r1#show ipv6 bgp 1 evpn dat
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | prefix          | hop   | metric   | aspath |
 |--------------------------|---------|------------|--------|
 | 200::1f:124e:4671#:: 1:2 | 4321::1 | 0/0/0/0  |    |
 | 200::39:520c:3c6a#:: 1:2 | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 300::#4321::2 1:2    | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 300::#4321::1 1:2    | 4321::1 | 0/0/0/0  |    |
 |__________________________|_________|____________|________|
r1#
r1#
here are the ipv4 routes:
r1#
r1#
r1#show ipv4 route v1
r1#show ipv4 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix   | metric | iface   | hop   | time   |
 |-----|------------|--------|-----------|---------|----------|
 | C  | 1.1.1.0/30 | 0/0  | ethernet1 | null  | 00:00:14 |
 | LOC | 1.1.1.1/32 | 0/1  | ethernet1 | null  | 00:00:14 |
 | C  | 2.2.2.1/32 | 0/0  | loopback0 | null  | 00:00:14 |
 | S  | 2.2.2.2/32 | 1/0  | ethernet1 | 1.1.1.2 | 00:00:14 |
 | C  | 3.3.3.0/30 | 0/0  | bvi1   | null  | 00:00:14 |
 | LOC | 3.3.3.1/32 | 0/1  | bvi1   | null  | 00:00:14 |
 | C  | 4.4.4.0/30 | 0/0  | bvi2   | null  | 00:00:14 |
 | LOC | 4.4.4.1/32 | 0/1  | bvi2   | null  | 00:00:14 |
 |_____|____________|________|___________|_________|__________|
r1#
r1#
here are the ipv6 routes:
r1#
r1#
r1#show ipv6 route v1
r1#show ipv6 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix    | metric | iface   | hop    | time   |
 |-----|---------------|--------|-----------|-----------|----------|
 | C  | 1234:1::/32  | 0/0  | ethernet1 | null   | 00:00:15 |
 | LOC | 1234:1::1/128 | 0/1  | ethernet1 | null   | 00:00:15 |
 | C  | 3333::/16   | 0/0  | bvi1   | null   | 00:00:15 |
 | LOC | 3333::1/128  | 0/1  | bvi1   | null   | 00:00:15 |
 | C  | 4321::1/128  | 0/0  | loopback0 | null   | 00:00:15 |
 | S  | 4321::2/128  | 1/0  | ethernet1 | 1234:1::2 | 00:00:14 |
 | C  | 4444::/16   | 0/0  | bvi2   | null   | 00:00:14 |
 | LOC | 4444::1/128  | 0/1  | bvi2   | null   | 00:00:14 |
 |_____|_______________|________|___________|___________|__________|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 1
r1#show bridge 1
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|
 |                 | packet     | byte        |   |
 | iface      | fwd | phys | tx | rx | drop | tx  | rx  | drop | grp |
 |------------------|------|-------|----|----|------|------|------|------|-----|
 | bvi       | true | true | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
 | vxlan to 2.2.2.2 | true | false | 31 | 30 | 0  | 2026 | 2320 | 0  |   |
 |__________________|______|_______|____|____|______|______|______|______|_____|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 |                       | packet     | byte        |
 | addr      | iface      | time   | tx | rx | drop | tx  | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|----|----|------|------|------|------|
 | 0058.145c.5b28 | bvi       | 00:00:15 | 29 | 34 | 0  | 1886 | 2280 | 0  |
 | 0067.2b1e.6f7e | vxlan to 2.2.2.2 | 00:00:15 | 29 | 30 | 0  | 1922 | 1960 | 0  |
 |________________|__________________|__________|____|____|______|______|______|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 2
r1#show bridge 2
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|
 |                 | packet     | byte        |   |
 | iface      | fwd | phys | tx | rx | drop | tx  | rx  | drop | grp |
 |------------------|------|-------|----|----|------|------|------|------|-----|
 | bvi       | true | true | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
 | vxlan to 4321::2 | true | false | 31 | 30 | 0  | 2026 | 2320 | 0  |   |
 |__________________|______|_______|____|____|______|______|______|______|_____|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 |                       | packet     | byte        |
 | addr      | iface      | time   | tx | rx | drop | tx  | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|----|----|------|------|------|------|
 | 001f.124e.4671 | bvi       | 00:00:15 | 29 | 34 | 0  | 1886 | 2280 | 0  |
 | 0039.520c.3c6a | vxlan to 4321::2 | 00:00:15 | 29 | 30 | 0  | 1922 | 1960 | 0  |
 |________________|__________________|__________|____|____|______|______|______|______|
r1#
r1#